Un Women Albania

Un women Albania

 

“Focus in the Future” ishte një nga organizatat e përzgjedhura nga UN Women Albania për t’u aftësuar mbi monitorimin e shpenzimeve buxhetore të bashkive nga perspektiva gjinore.

 

Në muajin Korrik u zhvillua një trajnim 3-ditor ku u njohëm me procesin e përgatitjes së raporteve vëzhguese për buxhetet e shërbimeve sociale dhe se si planet e kujdesit social po ndihmojnë gratë dhe vajzat në nevojë.

 

Ne vijim do të jemi nje nga organizatat e cila ne Bashkinë e Tiranës do të monitorojë këto aktivitete.
sqSQ